Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022

Đường Sống Việt: Vận Mệnh

 

Mỗi một người sống trên trái đất thành một cá nhân ở trong một xã hội. Xã hội, trên ảnh hưởng của địa dư, của thời đại, của tư tưởng, đã phân ra từng xã hội riêng biệt gọi là Quốc Gia.

Mỗi quốc gia trên sự sinh hoạt vận động lại có liên hệ đến toàn thể loài người mà còn lập nên một giòng lịch sử chung. Cá nhân, xã hội, quốc gia, nhân loại đều có số mệnh riêng, mà mỗi số mệnh của từng Bản Vị kia lại có mật thiết quan hệ với nhau. Cho nên: 

1. XÃ HỘI ĐIỀU CHỈNH 

Số mệnh của mỗi cá nhân hay đời sống của mỗi người là do xã hội thu xếp đặt định nên, điều hoà và chỉnh đốn cho ăn khớp với nhau”. 

Con người tồn tại nhờ kết thành xã hội và xã hội giúp con người thăng tiến. Con người có thể chọn xã hội để gia nhập (dy dân, tỵ nạn...) và mỗi xã hội có những nề nếp, tục lệ... để điều hòa, chỉnh đốn sinh hoạt hàng ngày. Khi con người gia nhập một xã hội, hắn chỉ có thể nương theo để hội nhập và phát triển. Khi quen thuộc với xã hội mới là khi hắn có thể đóng góp để cải tiến xã hội. Nếu sự đóng góp càng nhiều, càng lớn lao thì càng có cơ hội thay đổi vận mệnh của xã hội, quốc gia đó.  

2. QUỐC GIA QUI ĐỊNH 

“Số mệnh của xã hội do đời sống quốc gia quy định nên”.

Khi xã hội thành hình, nhu cầu thiết lập quốc gia xuất hiện với nền tảng căn bản là Hiến Pháp. Hiến pháp là văn bản đại diện xác nhận sự thành hình của quốc gia đối với quốc tế. Hiến pháp quyết các sinh hoạt xã hội theo mẫu mực đã được chọn lựa: thịnh vượng hay suy yếu, hòa bình hay chiến tranh là do sinh hoạt xã hội của quốc gia đó quy định. 

3. LIÊN BANG HIỆP LỰC 

“Nhưng đời sống quốc gia phải hiệp lực với đời sống của các quốc gia khác, và toàn thể loài người bao giờ cũng có những tương hợp giữa quốc gia và nhân loại”. 

Nếu con người sống trong một xã hội có đụng chạm, xung đột, bất hòa...thì tương quan giữa các quốc gia cũng vậy. Do đó trên tầm vóc quốc gia, các chính quyền phải tìm cách hợp lực giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng thế giới. Có như vậy thì hòa bình thế giới mới được duy trì và sự tồn vong của nhân loại mới được bảo đảm.

Khi một quốc gia đặt quyền lợi riêng (dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, lịch sử....) để áp bức, đe dọa, xâm chiếm nước khác tạo đe dọa chiến tranh thế giới có thể tiêu diệt nền văn minh nhân loại.

Khi tài nguyên thiên nhiên phân phối không đồng đều vì điều kiện địa dư. Những quốc gia có lợi thế về tài nguyên có bổn phận giúp đỡ và chia xẻ trách nhiệm để giúp đỡ những quốc gia kém may mắn. Sự lơ là, ích kỷ hay mưu đồ lợi dụng sự yếu kém về tài nguyên sẽ không đem lại ích lợi kinh tế hay chính trị khi bệnh tật, nạn đói, chiến tranh xảy ra thì không có một hàng rào kinh tế quân sự nào có thể ngăn cản sự lan tràn. Và nếu những tai biến có thể hủy diệt một quốc gia, dân tộc thì cũng có thể hủy diệt nhân loại.

Do đó sự hợp lực giữa các quốc gia cần có để bảo đảm nền hòa bình thế giới là cần thiết. 

4. NHÂN LOẠI TỔ THÀNH 

“Đời sống quốc gia và nhân loại kết thành đời sống lịch sử loài người. Đời sống loài người không phục tùng một luật tắc thiên nhiên riêng biệt. Nó là sức sống của loài người đặt định nên. Nó phải do loài người thúc đẩy và chi phối lấy.

Nếu không, số mệnh sẽ bị phụ thuộc tức là nô lệ, làm sao nói đến chủ trương độc lập được?” 

Khi số phận của nhân loại khởi đi từ vận mệnh của mỗi con người thì Tu Dưỡng Thắng Nhân phải chăng là đầu mối của xã hội, quốc gia, nhân loại? Và con người phải tìm hiểu "Sinh Mệnh Tâm lý" của mình?

Do đó để hiểu tư tưởng LĐA là phải hiểu Tu Dưỡng Thắng Nhân và thực hiện trong cuộc sống qua "sống đúng, sống biết, sống thực" cũng như phải biết Sinh Mệnh Tâm lý của mình và người trong suốt tiến trình sinh tồn của nhân loại.

Và đời sống con người, loài người vẫn là tự kỷ- ỷ tha - động tha với Nhiên- Nhân- Dân thống nhất… như vậy chúng ta trở về những quy luật nền tảng căn bản của Duy Dân.

Trần Công Lân

Tháng 2 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

Ghi chú: Những chữ trong mặc kép trích từ tài liệu Đường Sống Việt của Lý Đông A

https://thangnghiadotorg.files.wordpress.com/2018/03/duongsongviet-versionlayoutednov2016.pdf

Nguồn: https://nganlau.com/2019/06/01/duong-song-viet-van-menh/

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Bản Cương Thường: Nhu Cầu Vật Chất

  Nhu yếu là những đòi hỏi về vật chất (ăn, mặc, cư trú), phát triển giống nòi (gia đình), tinh thần (tôn giáo, bạn bè, văn hóa), giáo dục, ...