Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

Kiến Thiết Dưới Góc Nhìn Của Lý Đông A (P1)

Trong Chu Tri Lục 5 cụ Lý nói về sự Kiến Thiết và được chia ra làm 9 phần: Nhu Yếu Của Kiến Thiết, Bối Cảnh Của Kiến Thiết, Nền Tảng Của Kiến Thiết, Phương Châm Của Kiến Thiết, Triển Khai Của Kiến Thiết, Nguyên Tắc Của Kiến Thiết, Biện Chứng Của Kiến Thiết, Đấu Tranh Của Kiến Thiết, và Đạo Đức Của Kiến Thiết. (*)

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về từng phần một mà cụ Lý nhắc đến để đem so sách với lịch sử và rút ra bài học cho tương lai.

Nhu Cầu Của Kiến Thiết

Tất cả những thảm thương mà quốc dân ta đang phải chịu đựng, xui nên bởi những cái bất hợp lý của thống trị thực dân với những cái đồi bại của văn hóa cũ, sản sinh nên tất yếu cuộc cách mạng Duy Dân tiêu diệt xâm lược, phá đổ chế độ áp bức trong với ngoài để thành lập một đời sống quốc dân mới, trên một nền tảng văn minh mới. Cho nên kiến thiết là mục đích tích cực của cách mạng. Kiến thiết thành công là chân chính cách mạng thành công. Mà kiến thiết thành công là văn hóa thành công, Thái Bình thành công. Cách mạng ở đó chỉ là giai đoạn quá độ của kiến thiết, cũng như phá hoại chỉ là công cụ lâm thời của kiến thiết. Có cách mạng và phá hoại mới có y cứ mà kiến thiết được. Nhưng mà kiến thiết thất bại còn quan hệ hơn là cách mạng thất bại: nó là lịch sử thất bại, Thái Bình thất bại. 

Sách lược cách mạng của chúng ta cho chúng ta hay rằng: 

Lực lượng chúng ta đem vào cách mạng thuần túy và tuyệt đối phá hoại chỉ phải nhu yếu có chừng, mà lực lượng chúng ta dành vào kiến thiết mới là vô hạn. Chúng ta phải bả ác thực tế cho được thành công tất nhiên. 

Cái lo lắng lớn của chúng ta ở đó, cho nên cả những công việc làm để hoàn thành cái trục chuyển dời sang kiến thiết, đáng được chúng ta gắng sức vào, cũng như công việc chuẩn bị cho từ tĩnh viên vào động viên, công việc chuẩn bị để xúc tiến và hạn định được cái cực hạn tuyến của phá hoại, kiến thiết bả ác một điều kiện thành công ở đó” (LĐA)

Thời điểm của cụ Lý, đất nước ta đang bị sự đô hộ của thực dân Pháp. Thời điểm hôm nay chúng ta đang bị đô hộ bởi Trung Quốc mà các thái thú thời đại là đãng csvn. Sự tàn bạo của đãng (cố ý viết sai dấu cho đúng bản chất) csvn đối với dân tộc đến hôm nay ai cũng nhìn rõ ngoại trừ chính những người trong đãng csvn (họ cũng nhìn thấy như họ dùng biện luận cho sự tàn bạo này). Ngay cả đối với thế giới, đãng csvn không tuân thủ theo luật lệ và vẫn xử dụng luật rừng để bắt Trịnh Xuân Thanh ngay trên lãnh thổ của Đức, xem thường luật lệ của quốc gia mà nhà cầm quyền VN chỉ là khách.

Đãng csvn “thành công” trong cách mạng nhưng đã thất bại trên mặt kiến thiết. Đừng đem cái thời điểm 1975, 1980 để so sánh với thời điểm hôm nay và cho rằng là đãng csvn thành công trong vấn đề tạo ra cái ăn, cái mặc cho người dân. Cái ăn, cái mặc đó chỉ là bề ngoài trong khi thực tế VN nợ thế giới rất nhiều và những món nợ này sẽ do chính người Việt phải trả, cho dù sau này có sáp nhập vào Tàu.

Tuy nhiên chuyện sáp nhập vào Tàu này có thể xảy ra hoặc có thể không xảy ra nếu toàn dân tộc Việt nhìn được vấn đề là các thái thú thời đại của Tàu đang hành hạ dân tộc Việt. Nếu nhìn ra được vấn đề này, thời gian sẽ chuyển sức mạnh của dân tộc thành một Hội Nghị Diên Hồng để đánh đuổi các thái thú thời đại về Tàu trong thế kỷ 21 này.

Nếu cho rằng cuộc Cách Mạng cứu nòi giống Việt hôm nay rất là khó khăn thì công việc Kiến Thiết nước Việt sau khi thoát Cộng và thoát Tàu khó trăm ngàn lần cuộc Cách Mạng cứu nòi giống. Nếu cuộc cách mạng thành công nhưng cuộc kiến thiết thất bại thì chính cuộc cách mạng đã thất bại.

Cần phải nhận định rõ là Cách Mạng chỉ là giai đoạn quá độ của Kiến Thiết. Tức là trong cách mạng (phá bỏ cái cũ) tức là đã Kiến Thiết. Tuy nhiên cái phá hoại này chỉ là công cụ tạm thời mà sau khi cách mạng thành công, công việc phá hoại phải được nhìn lại (cái gì cần bỏ, cái gì cần giữ lại) để thực hiện kiến thiết. Lịch sử chứng minh sau khi csvn đánh chiếm miền Nam, thay vì ngưng ngay sự phá hoại thì họ tiếp tục phá hoại nền kinh tế, nền văn hóa vốn có của miền Nam, mà những cái này hoàn toàn tiến bộ gấp mấy lần miền Bắc vào thời điểm đó. Thay vì giữ nền kinh tế miền Nam, văn hóa miền Nam thì người cộng sản phá toàn bộ, để kéo nền kinh tế và văn hóa miền Nam xuống bằng nền kinh tế và văn hóa miền Bắc lúc bấy giờ.

Người cộng sản chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kiến thiết đất nước bởi họ áp dụng toàn bộ chủ trương, đường lối của Nga và Tàu mà không cần biết rằng đường lối đó đúng hay sai với bản thể Con Người. Chính vì thế mà xã hội VN hôm nay, đạo đức xuống cấp, thành phần lãnh đạo không có đủ chất xám để đưa đất nước thoát khỏi cơn khủng hoảng hôm nay; trái lại thành phần lãnh đạo tình nguyện làm thái thú thời đại của Tàu, đặt quyền lợi của đãng lên trên quyền lợi của dân tộc.

Hơn lúc nào hết, nhu cầu kiến thiết của hôm nay cần phải bàn thảo để tìm ra giải pháp để khi dân tộc thức tỉnh như cha ông đã thức tỉnh để đánh thái thú Tàu ra khỏi VN, chúng ta đã có sự chuẩn bị cho chuyện kiến thiết, sẵn sàng để dựa vào đó xây dựng một nước VN tương lai. Công cuộc xây dựng này không phải dễ khi mà chính toàn bộ đạo đức, văn hóa, lịch sử của Việt Nam đã bị tận diệt thành một con số trừ to lớn.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần có một bộ phận dồn sức vào việc nghiên cứu một thể chế chính trị, một cơ chế kinh tế, một nền giáo dục tương lai của Việt Nam trên những đổ nát hiện giờ. Sự khác biệt về trình độ nhận thức của thế giới giữa người Việt trong và ngoài nước cũng là một trở ngại rất lớn trong việc kiến thiết VN tương lai. Sự hiểu biết dân chủ của người Việt trong và ngoài nước cũng là những trở ngại to lớn trong việc xây dựng một nền dân chủ từ dưới đi lên ở tương lai. Đa đảng mà không nắm rõ dân chủ ra sao để rồi cuối cùng trở thành đảng tranh như dân chủ của Hoa Kỳ hiện giờ thì VN tương lai có thể trở thành Liên Xô của hôm nay, một nền dân chủ giả hiệu với đảng tranh.

Đây là thời điểm để có một bộ phận biệt lập nhìn vào vấn đề kiến thiết, nhìn vào thực tế của đất nước để tìm ra một giải pháp thích hợp trong việc kiến thiết VN ở tương lai khi chế độ độc tài bị sụp đổ. Đây chính là thời điểm để dễ làm việc với nhau bởi chưa ai (hay đảng phái nào) nắm quyền thì sự đồng thuận trong vấn đề kiến thiết VN dễ xảy ra. Còn khi mà các đảng phái đã nắm quyền, với trình độ hiểu biết dân chủ của người Việt, không khéo đất nước ta lại bị các quốc tế lợi dụng cho quyền lợi chính trị và kinh tế của họ trên giá trả của dân tộc Việt.

Dĩ nhiên sẽ có người cho rằng chưa có trâu mà đã xây chuồng. Xin thưa là công việc kiến thiết là chuyện làm lâu dài, cần sự chuẩn bị chứ không phải chờ đợi biến cố lịch sử xảy ra rồi lúc đó mới nói đến chuyện kiến thiết. Khi mà biến cố lịch sử xảy ra thì có nhiều vấn đề mà nếu không chuẩn bị ngay từ bây giờ -- thì lúc đó chúng ta lây quay không biết phải làm gì.

Việt Nam muốn sống còn phải thay đổi. Phải đổi không phải về hình thức mà thay đổi về nội dung. Cơ chế hiện giờ là một cơ chế xây dựng trên quyền lợi đảng phái thay vì quyền lợi của Con Người Việt, dân tộc Việt. Cho nên muốn thay đổi toàn diện VN thì phải thay đổi cơ chế, đó là điều khẳng định. Nếu đã khẳng định chuyện này sẽ xảy ra thì đã đến lúc chúng ta cần phải thảo luận về chuyện kiến thiết VN và lực lượng dành vào chuyện kiến thiết này, lúc khởi đầu là nhỏ, nhưng khi đi vào thực tế thì rất lớn, vô hạn.  Chính vì thế mà chúng ta cần phải có sự chuẩn bị. 

Các bạn vẫn quan tâm đến một VN tương lai, các bạn muốn kiến thiết một VN tương lai, bắt buộc các bạn phải lựa chọn: Nghiên Cứu Một Cơ Chế để kiến thiết VN hay tham gia cách mạng (phá) để thay đổi cơ chế. Các bạn chỉ chọn một trong hai chứ không thể nào cùng lúc làm hai việc này. Nếu các bạn chọn về suy tư Kiến Thiết cho một VN tương lai thì hãy bắt tay vào để cùng nhau suy tư; cùng nhau thảo luận từng vấn đề trong việc xây dựng một VN tương lai hòa bình vĩnh cửu; dân chủ trong nhân bản, nhân tính, nhân chủ.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 3 năm 2018

Dallas, TX

(*)https://thangnghiadotorg.files.wordpress.com/2017/01/chutriluc-version-layouted-nov2016.pdf

Nguồn: https://nganlau.com/2018/04/01/kien-thiet-duoi-goc-nhin-cua-ly-dong-a-p1/

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình Đẳng

Ghi Chú NL : Bình đẳng là một chủ đề phải được nhìn với nhiều góc cạnh khác nhau, với cái nhìn tổng thể thì mới thấy được thế nào gọi là bìn...